Twitter Facebook
Partners

Pracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami
Katedry Orientalistyki Wydziału Neofilologii UAM
ul. 28 Czerwca 1956r nr 198
61-485 Poznań
www.orient.amu.edu.pl/index.php/katedra/struktura/pracpoljez

e-mail: wicher@amu.edu.pl

Pracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami JBM kontynuuje badania z tej dziedziny prowadzone w Instytucie Językoznawstwa, Katedrze Językoznawstwa Porównawczego i Orientalnego, Katedrze Orientalistyki i Bałtologii oraz Instytucie Orientalistycznym UAM. 

Prowadzi badania teoretyczne i terenowe, wykonuje praktyczne studia i ekspertyzy w zakresie przedstawionym w nazwie Pracowni nad mniejszościami językowymi i etnicznymi Europy (zwłaszcza Polska, Unia Europejska, Rosja, Ukraina, Kaukaz) i Azji (zwłaszcza Japonia, Chiny, Syberia) m.in. dla instytucji Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, agend, rządów i parlamentów oraz licznych instytucji rządowych (ministerstwa, komisje parlamentarne, Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości) w Polsce.

W dziedzinie planowania języków regionalnych lub mniejszościowych Pracownia współpracowała do tej pory z European Bureau for Lesser-Used Languages (Dublin-Bruksela), Foundation for Endangered Languages, Fryske Akademy (Leeuwarden, Fryzja), Radą Języka Kaszubskiego i Instytutem Kaszubskim w Gdańsku, Ulster Scots Agency w Belfaście, oraz wieloma pozarządowymi stowarzyszeniami i organizacjami mniejszościowymi.

Profil naukowy Pracowni koresponduje z badaniami terenowymi i działaniami o charakterze pragmatyczno-społecznym. W ich ramach prowadzi się od kilkunastu lat projekty dotyczące wspólnot językowych w Polsce: białoruskich, czeskiej, jidysz, karaimskiej, kaszubskiej, litewskiej, dolnoniemieckich i mennonickiej, łemkowskiej, niemieckich, podlaskich i poleskich, słowackiej, staroobrzędowych, śląskiej, ukraińskich, wilamowskiej, oraz polskich Tatarów i Ormian; czy dziedzictwa językowego, zwłaszcza na pograniczach językowych Rzeczypospolitej. Szczególne miejsce zajmują projekty na temat genezy, sytuacji, funkcjonowania i statusu kolateralnych języków regionalnych w Europie (z studiami przypadku kaszubskiego w Polsce, dolnoniemieckiego w Niemczech i Holandii, piemonckiego i lombardzkiego we Włoszech, łatgalskiego w Łotwie, żmudzkiego w Litwie i võro-seto w Estonii), oraz mikrojęzykowych enklaw Europy (m.in. wilamowski w Polsce, saterfryzyjski w Niemczech, mirandyjski w Portugalii, arański w Hiszpanii).

Badania – w znacznej mierze też empiryczno-terenowe – prowadzono również m.in. wśród mniejszościowych i regionalnych wspólnot Austrii, Belgii, Estonii, Chin (Junnan), Czech, Danii, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraela, Litwy (w tym noworozpoczęty projekt na temat polityki wobec imion/nazwisk mniejszości polskiej), Łotwy, Południowej Afryki, Portugalii, Rosji (Syberia i Kaukaz Północny), Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy (z Krymem), Wielkiej Brytanii, Włoch.

Pracownicy Pracowni prowadzą na UAM zajęcia dydaktyczne z antropologii lingwistycznej, wprowadzenia do polityki językowej, etnolingwistyki, języków mniejszości i polityki językowej Europy i obszaru (po)radzieckiego, językoznawstwa/wstępu do językoznawstwa, języków obcych dla studentów filologii orientalnych. Wygłoszono również blisko dwieście referatów, wykładów, prezentacji na naukowych i politycznych forach międzynarodowych.

Portal Dziedzictwo Językowe Rzeczypospolitej

Zapraszamy do odwiedzenia portalu Dziedzictwo Językowe Rzeczypospolitej, projektu realizowanego pod kierownictwem dr Tomasza Wicherkiewicza. Na stronie znajdą Państwo obszerne informacje oraz bazę dokumentacji dotyczącej zagrożonych odmian językowych stanowiących językowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, (z wyjątkiem gwar i dialektów samej polszczyzny), świadczących o bogactwie językowym Polski i różnorodności jej językowych kontaktów.