Twitter Facebook
Nahuatl
Ce chichi

Ce totlayi quitoctoc chilli. Naman nopa chilli quimocuitlahuia pampa quetl quicuah mazameh. Axtlen, huanquinon teipan yahqui millan huan quihuica ce tepoztlamotlaquetl. Quipixtoc ni tepoztlamotlaquetl pampa quinequi quinmictiz mazameh. Yahqui tlayohua. Quemman quicacteuhqui calaquicohya mazameh milihtic. Ya quinequiyaya quinmaquiliz ce ome tiroh nopa mazameh ica itepoz. Quicacteuhqui nopa totlayi, quinohnotzqueh ma axcanah quinmicti. Cemeh quihuicazceh ininhuanya; huan ce ipilchichi quihuica. Quel quicotztlanquechia nican, quicotztlanquechia nican para ma axyohui. Pampa quicuazceh huan quichihuazceh ce toroh.
Quemman ahcitoya quichiuhqueh toroh, nopa mazameh. Quinilliah nopa tlen quehuac  tlen ininteco nopa mazameh.
- Inquihuallicatoqueh ne tlen inquitlacualiliah imillah. ¡Xicchihuacan ce toroh hueyi huan ticcuazceh!
Quinillia, ce toroh quichiuhqueh hueyi huan quel ipilchichi, ya yohui huan quel quiilpitoya cuatzintlan. Nelliya mochiuhqui ce toroh hueyi para quicuazceh huan quel quicauhteuhquehya huan nopa ipilchichi nopa itztoc. Huanquinon nopa ipilchichi quizanilhuih, nopa totlayi quiillia:
– Na paniman nimitztlanquechiyaya mocotztlan para axcanah xihuallauh, xihuallauh. Naman ni mitzcuazceh para moztla.
Quel quiillia: -Mmh. Quiillia, para ya quiillih ipilchichi. Na nimitzilliyaya axcanah xihuallauh.
–Naman mitzcuazceh cualcan, mitzmictizceh.
Nopa ipilchichi quel quiconanqui quitehtequi nopa icuetlaxxo, quitehtehqui nochi pan imah.
– Tiquittazceh tlan nicahxiliz nimitzxoxoletzaz.
Quetl quiillia huan quiittazceh quetl quiillia chichi, tzahtzi huan quel quitehtequi huan quitehtecqui pilchichi.
–Naman no zan quen tlamiz nictehtecqui, quemman nictehtequiz ni molazoh huan quemman timoxolehuaz tieliz ticristinanoh.
Quetl quiillia:
–Tieliz ticriztianoh huan tlan titlaixmachiliz canica tihualtoc, ximotlalo xiyah, na nimitzahciti.
Quetl quiillia. Uh totlayi nelliya zan quen ixmelauhqui nopa cuetlaxtli elquiya cristianoh. Zampa huan nopa ipilchichi nopa no tlatepotzco yohui itepotzco yohuih. Nel motlaltoqueh yohuih.
–Uta naman quena nimitzpanquixtih. Quiillia quitl.
–Huan nimitzpalehuih.
Quiillia ipilchichi. Quemman ahcicohya campa chiltoctoqueh ya tepoztlamotlaquetl elticac. Mocauhqui, mocauhqui campa chilli quicuayayah mazameh; nopeyoh mocuauhqui. Huanquinon totlayi ahcicohya ichan; quiillia quel  icihuah para quihuicatoyah mazameh, quinequiyayah quicuazceh.
–Mmh, paniman nimitzilticah axcanah xicochi millah, axcanah xicochi nopa tecuanimeh temahmatihqueh. Quetl quiillia icihuauh.
–¿Huan naman queniuhqui tielqui timoquixtih? ¿Queniuhqui tihualqui huan para zampa  tielqui ticriztianoh? Quetl quiillia.
–Poz nechpalehuih ne nopilchichi.
Quetl quiillia, ya quetl quitehtecqui huan iuhquinon axquicuahqueh. Nopa pan cuentah para quicuazceh nopa mazatl.  Ce hueyi toroh quichtoyah.
–Nochichi tlahuel cualli pampa ya nechmanahui.
Teipan nopa tlacatl tlen quichiuhtoyah mazatl, peuhqui tepohuilia ya quihuicatoyah mazameh huan campa itztoqueh ni tecuanimeh tlahuel yehyectzin. Ce hueyi talli huan oncan miyac cuatinih, hueyi tlalli, miyac xochitl. Oncah mazameh chipahuaqueh, yahyahuiqueh, tenextiqueh huan cequinoc ininixnezca. Zan pactoqueh mazameh. Yehyectzin tlalli campa nemih ni mazameh. Quen inon panoc nopa tlanextli.